Responsive image

คะแนนสะสมสามารถนำมาใช้แทนเงินสดเพื่อชำระค่าใช้จ่ายภายในโรงพยาบาล
หรือนำคะแนนสะสมไปแลกสินค้าได้ที่
ร้าน Smart ชั้น 1 อาคาร S และ ร้าน Smart Kids ชั้น 3 อาคาร A โรงพยาบาลศรีสวรรค์

Responsive image
Responsive image
Responsive image

Responsive image
Responsive image
Responsive image

Responsive image
Responsive image
Responsive image

Responsive image
Responsive image
Responsive image

Responsive image
Responsive image
Responsive image

Responsive image
Responsive image
Responsive image